Pomodoro Tekniği (Zaman Yönetimi)

Medium’da bir yazıda karşıma çıkan Programlama ile uğraşan kişilerin sıklıkla kullandığı bir yöntemmiş.

Temelde dikkat dağınıklığı olan, çevresel etkenlerden Facebook, Slack, Notifications, Kişiler vb.. etkilenler ve işi tam bitirmeden, başka bir işe geçenler için güzel bir yöntem.

Tekniğin detaylarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Pomodora Timer Mac için

Pomodora Timer Windows için

Okumaya Devam Et 😃

Bu yazının devamı veya yazı grubundaki diğer yazılara erişmek için bu linke tıklayabilirsiniz.

--

--

Frontend Lead at Thundra

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store