MVP (Minimum Viable Product)

  • Müşteri için en değerli yetenekleri belirlemek
  • Minimum yetenekteki bu ürünü geliştirmek
  • Bu ürünü müşterilerinizin test etmesini sağlayarak ürününüzün kullanılıp/kullanılmayacağının test edilmesi
  • Elde ettiğiniz geribildirimlerle bu döngüyü devam ettirmeniz.
  • Kullanılacak yetenekler/ürünler ile bu işe sizden daha iyi yatırım yapamayacak şirketlerin ürünlerinin olmadığı kısımda ürünler geliştirmeniz…

Okumaya Devam Et 😃

Bu yazının devamı veya yazı grubundaki diğer yazılara erişmek için bu linke tıklayabilirsiniz.

--

--

Frontend Lead at Thundra

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store