BST Traversal

JS Algorithms

  • preorder visit en başta
  • inorder visit left/right ortasında…
  • postorder visit en sonda gerçekleşiyor.


İkili Arama Ağacı Yapısı Oluşturma

JS ALGORITHMS

Ağaç yapılarını anlatmaya başlamıştık. Ağaç yapısı ile ilgili bugün 2 li Arama Ağaçları nedir ? Nasıl Oluşturulur ? sorularına cevap arayacağız.

  • Her bir düğümün en fazla 2 çocuk elamanı olabiliyor. Genelde bunlara sol(left) ve right(sağ) düğümler deniyor.
  • Değeri küçük olan çocuk düğümler sol tarafta birikirken, değeri büyük olan sağda birikiyor. …


Tree Structure Algorithm

JS ALGORITHMS

Uygulama yazarken zaman zaman ağaç yapısına ihtiyac duyarız. Bu yazıda nasıl bir ağaç yapısını oluşturacağımızı kısaca anlatmaya çalışacağım.

  • nasıl bir kökten çıkmış gövde
  • bu gövdeden çıkan dallar,
  • bu dallardan çıkan yeni dallar veya yapraklar varsa;


Object.assign vs Object.Spread

JS Code Snippet

Object birleştirme composition ve assembly için kullanılan 2 yöntemden bahsetmek istiyorum. Object.assign() ve Spread kavramları.

Object.assign veya ... (Object Spread faydalanabilirsiniz.)
a= proto + {name:'onur'}
b= proto + {name:'ali'}


Day Of X Algorithm

JS Algorithms

Sorumuz şu şekilde haftanın belli bir günündesiniz Örneğin Çarşamba, Cumartesi vb… istiyorsunuz ki 15 gün sonra hangi gün olacağını hesaplayabilelim.


Photo by Wexor Tmg on Unsplash

WEB API

Tarayıcı ile sunucu arasındaki iletişim yöntemlerinden en çok kullanılanı ve bilineni Http/s ’dir. İstek/Cevap (Request/Response) temeli üzerine kurulan bir protokoldür. Bugün bu iletişimi sağlayan WebAPI türlerinden Fetch API ile ilgili pratik yapacağız.


Photo by David Troeger on Unsplash

Web API

Tarayıcı ile sunucu arasındaki iletişim yöntemlerinden en çok kullanılanı ve bilineni Http/s ’dir. İstek/Cevap (Request/Response) temeli üzerine kurulan bir protokoldür. Bugün bu iletişimi sağlayan WebAPI türlerinden Fetch API ile ilgili pratik yapacağız.


Photo by Sergey Shmidt on Unsplash

JS ILE FONKSIYONEL PROGRAMLAMA

Object yapıları oluşturmanın farklı formaları bulunur, Bunlar Aggregation, Concatenation ve Delegation. Bu yazıda bu farklı obje oluşturma formları üzerinde duruyor olacağız.

Object Oriented Programlamadaki Kavramlar


Photo by Scott Webb on Unsplash

JS ILE FONKSIYONEL PROGRAMLAMA

Inheritance over Composition, kalıtımın dil içerisine konulmuş extends, class gibi reserved keyword ile değilde başka yöntemler ile diğer objeleri kapsayacak hale gelmesidir ? Peki nasıl gerçekleştirilir ?


Photo by Arno Smit on Unsplash

JS ILE FONKSIYONEL PROGRAMLAMA

Kaç farklı türde inheritance (kalıtım) bulunuyor ? Prototypal Inheritance ne demek ? Kalıtım türlerinin yan etkileri var mı ? Bu yazıda bu konular üzerinde duruyor olacağız.

Onur Dayıbaşı

Senior Frontend Developer at Thundra

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store