Image for post
Image for post
Photo by Kai Dahms on Unsplash

JS TARIHÇESI

Bu yazıda JS MetaProgramming kavramını anlamak için Axel Rauschmayer, Deep JS kitabından notlar çıkararak konuyu anlatmaya çalışacağım.

1. Objenin Özelliklerine Erişimleri Yakalamak


Image for post
Image for post
Photo by fotografierende on Unsplash

JS TARIHÇESI

Bu yazıda JS MetaProgramming kavramını anlamak için Axel Rauschmayer, Deep JS kitabından notlar çıkararak konuyu anlatmaya devam ediyorum.

1. Nesne Üzerine Property Erişim (Target nesnemiz bir Obje iken)

  • Tüm get işlemleri 123 dönecek..
  • Tüm has işlemleri true dönecek…


ARDUINO SERIES

Kullanıcının Arduino üzerindeki düğmeye bastığını veya düğmeye basılı tuttuğunu nasıl anlayacağımız üzerinde duracağız.

Image for post
Image for post
Button ile Kurduğumuz Devre..
  • Kırmızı kabloda Düğme’nin bir ayağına 5V gönderiyoruz
  • Sarı kablo ile Düğme’nin diğer ayağındaki voltajı dinliyoruz
  • Kahverengi kabloda gürültüyü Topraklayarak (GND) parazit durumlarının oluşmasını engelliyor.
  • down (düğmeye basıldı)
  • up (düğmeye eski halini aldı)
  • hold (düğmeye basılı tutuluyor)


Image for post
Image for post
Photo by Lucas Santos on Unsplash

ARDUINO SERIES

Arduino ile Tek Led ile yaptığım Örnekleri burada kısaca bahsedeceğim. johnny-five kütüphanesinin içerisinde olan LED API sayesinde bu örnekleri kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

on/off/toggle API Kullanımı

led.on()
led.off()
led.toggle()

Blink/Strobe ve Pulse API Kullanımı

led.blink(ms, callback)
led.strobe(ms, callback)
led.pulse(ms, callback)


Image for post
Image for post
Photo by Sunyu on Unsplash

Visualization Series

Hiyerarşik veri gösteriminde özellikle klasör ve dosyaların diskte ne kadar yer kapladığı gösterimi üzerine çıkan TreeMap, bu ve benzer hiyerarşik gösterimlerde en verimli gösterim şekli olmuştur.


Image for post
Image for post
Photo by Daniel Andrade on Unsplash

ARDUINO SERIES

Bu yazımda JS üzerinden Arduino bağlamanın bazı artılardın bahsetmek istiyorum. Örnek olarak basit bir Express uygulaması ile Arduino Blink bağlayarak bunu göstermeye çalışacağım.


Image for post
Image for post
Photo by Daniel Andrade on Unsplash

Arduino Series

Hobi amaçlı biraz Arduino kurcalamaya başladım. En basitten örnekleri yaparak ilerleyeceğim. Geliştirirken karşılaştığım durumları, hataları blog yazılarımda anlatmaya çalışacağım.


Image for post
Image for post
Photo by Dylan McLeod on Unsplash

Visualization Series

Visualization Layout ve Chart konularını işlerken bir yanda da hazır birtakım Görselleştirme Platformları olduğunu farkettim. Aşağıda bu konuda bir liste vermeye çalışacağım.


Image for post
Image for post
Photo by Raphaël Biscaldi on Unsplash

JS Tarihçesi

Bu yazıda JS MetaProgramming kavramını anlamak için Axel Rauschmayer, Deep JS kitabından notlar çıkararak konuyu anlatmaya çalışacağım.


Image for post
Image for post
Photo by Gensa Hub on Unsplash

REACT UI STYLING

Geçen yazıda Tipografi ve Font konusuna değinmiştik. Bu yazıda da fontlar gibi sıkça kullandığımız Iconları React projesine nasıl dahil edeceğimize bakacağız.

Onur Dayıbaşı

Senior Frontend Developer at Thundra

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store