Photo by Jo Szczepanska on Unsplash

YAZILIM SÜREÇLERI

Proje Planı Nasıl Hazırlanır ?

Proje Planının araçlardan bağımsız kağıt , kalem ile nasıl yapılabileceğini anlatmaya çalışacağım

1.Adım İş Paketleri ve Alt Kırılımlarının Belirlenmesi

2. Adım Ekibinizde Kaç Kişi Olacak, Rolleri Ne Olacak ?

3. Adım Proje Planlama Şablonu

  • Kod (İş Paketindeki iş kaleminin kodu, üstte vermiştik)
  • Aylar (Her X işareti 2 haftayı işaret ediyor. 1 hafta için / demelisiniz)
  • Süre (Hafta cinsinden iş kaleminin ne kadar süreceği)

4. Adım Projenizdeki Çalışma Zamanları Çakışıyor mu diye kontrol edin.

5. Adım Projenizdeki MS Project Aktarın

Okumaya Devam Et 😃

--

--

Frontend Lead at Thundra

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store